Stručno povjerenstvo za upis djece

Sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Suhopolje” imenovano je Stručno povjerenstvo za upis u Dječji vrtić „Suhopolje“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Imenuje ga Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ na rok od tri (3) godine.

Imenovan je predsjednik i dva člana Povjerenstva kako slijedi:

  1. Valeria Toth, ravnateljica, za predsjednika
  2. Sabina Vukić mag.educ.philol.angl. et mag.paed., stručna suradnica, za člana
  3. Josipa Rokinger bacc. med. techn, stručna suradnica, za člana

Povjerenstvo  prije upisa u Dječji vrtić „Suhopolje“ provodi  inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja. Prosudbu o uključivanju djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim ili posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju, djece sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima, kao i djece koja pri upisu imaju priložene preporuke stručnjaka donosi Povjerenstvo.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i njima predsjedava ravnatelj. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Povjerenstva. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. Povjerenstvo odlučuje o Zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju: rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima, odnosno udomiteljima djece, uz nazočnost djeteta, koje timski obavljaju članovi Povjerenstva, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.

Povjerenstvo  je dužno u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis djeteta donijeti Obavijest  o rezultatima upisa koje se dostavlja Upravnom vijeću.

U Obavijesti o rezultatima upisa  navedeni su  slijedeći podaci:

  1. Lista prijma, odnosno prihvaćeni zahtjevi za upis djeteta koji sadrže

a) redni broj djeteta

b) šifru djeteta

c) ukupan broj bodova

2. Odbijeni zahtjevi za upis djeteta – s obrazloženjem koji sadrže: 

a) redni broj djeteta

b) šifru djeteta

c) ukupan broj bodova

3. Raspoloživi kapaciteti Vrtića nakon rezultata upisa

4. Lista čekanja u kojoj su navedeni  slijedeći podaci: redni broj djeteta, šifra djeteta te ukupan broj bodova

Obavijest o rezultatima upisa dostavlja se Upravnom vijeću koje donosi Odluku o upisu. Na Obavijesti o rezultatima upisa vidljivo će se označiti djeca koja su ostvarila pravo na prijam u Dječji vrtić „Suhopolje“, od djece koja nisu ostvarila navedeno pravo.

Odluka o upisu objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Suhopolje“ i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Suhopolje“.