Odgojiteljsko vijeće

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Odgojiteljskom vijeću presjedava ravnatelj vrtića ili druga osoba koju on ovlasti. Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova vijeća.

Sjednice Odgojiteljskog vijeća obavezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene djelatnike. Neopravdani izostanak sa sjednica Odgojiteljskog vijeća predstavlja povredu radne obveze. Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuje ravnatelj i imenovan na sjednici zapisničar. Rad Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Odgojiteljskog vijeća.

Odgojiteljsko vijeće, uz poslove za koje je ovlašteno Zakonom:

  • predlaže vrtićki Kurikulum,
  • predlaže Godišnji plan i program rada,
  • prati ostvarivanje programa Dječjeg vrtića „Suhopolje,
  • skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom,
  • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
  • potiče i promiče stručni rad,
  • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti,
  • predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala,
  • obavlja druge poslove određeno Statutom i drugim aktima Dječjeg vrtića „Suhopolje“.