Upravno vijeće

Dječjem vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova:

 • tri člana Upravnog vijeća imenuje izvršno tijelo osnivača – Općinski načelnik Općine Suhopolje,
 • jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga dječjeg rtića,
 • jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.

Član Upravnog vijeća kojeg imenuje Osnivač treba imati najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti radnik Vrtića. Članovi Upravnog vijeća imenuju se, odnosno biraju, na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani odnosno birani. Mandat člana Upravnog vijeća teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća. Općinski načelnik Općine Suhopolje imenuje i opoziva tri člana Upravnog vijeća na način i po uvjetima propisanim svojim aktom. Član Upravnog vijeća iz reda roditelja bira se na sastanku roditelja. Ukoliko status roditelja–korisnika usluga Vrtića prestane prije isteka mandata, roditelji predlažu i biraju novog predstavnika na vrijeme do isteka mandata Upravnog vijeća. Kandidate za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi članovi Odgojiteljskog vijeća.

Nakon imenovanja odnosno izbora članova Upravnog vijeća saziva se prva konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća. Prvu konstituirajuću  sjednicu novoizabranog Upravnog vijeća saziva ravnatelj najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Upravnog vijeća od strane Osnivača. Na prvoj sjednici članovi Upravnog vijeća biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća i to javnim glasovanjem. Za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća može biti izabran svaki član Upravnog vijeća. Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se na četriri godine. Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva, te vodi sjednice vijeća. U slučaju da je predsjednik Upravnog vijeća odsutan, pripremu i vođenje sjednice obavlja zamjenik predsjednika. Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova. Članovi Upravnog vijeća o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuju zajednički. Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina nazočnih članova. Način rada Upravnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Upravno vijeće:

 • upravlja dječjim vrtićem i njegovim poslovanjem,
 • između svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika,
 • donosi na prijedlog ravnatelja:
  • Statut,izmjene i dopune Statuta uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Suhopolje,
  • Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića,
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Suhopolje,
  • Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Suhopolje”,
  • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenika dječjeg vrtića,
  • usvaja prijedlog financijskog plana,
  • usvaja konačni financijski plan ako je različit od dostavljenog prijedloga,
  • usvaja rebalanse financijskog plana tijekom godine,
  • usvaja polugodišnje i godišnje financijske izvještaje najkasnije u roku od 30 dana od njihove predaje sukladno važećim propisima kojima je uređeno predavanje financijskih izvještaja u sustavu proračuna,
  • donosi Odluku o raspodjeli rezultata koja zahtijeva izmjene i dopune financijskog plana,
  • donosi Kurikulum i Godišnji plan i program rada,
  • donosi druge opće akte utvrđene Statutom i zakonom,
  • odlučuje o objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa,
  • odlučuje na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa prema natječaju te o prestanku radnog odnosa radnika Vrtića.
  • odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o upućivanju radnika dječjeg vrtića na liječnički pregled.
 • predlaže i podnosi Općinskom vijeću Općine Suhopolje:
  • promjenu naziva i sjedišta dječjeg vrtića,
  • promjenu odnosno dopunu djelatnosti u novim prostorima,
  • druge statutarne promjene odnosno promjene drugih podataka koje Statut sadrži temeljem posebnog zakona,
  • donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Suhopolje” Suhopolje.
 • predlaže Općinskom načelniku Općine Suhopolje:
  • imenovanje i razrješenje ravnatelja dječjeg vrtića,
  • imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja dječjeg vrtića.
 • odlučuje uz suglasnost općinskog načelnika Općine Suhopolje:
  • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 200.000,00 kuna, 26.544,56 eura uz fiksni tečaj konverzije 7,53450,
  • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 200.000,00 kuna, 26.544,56 eura uz fiksni tečaj konverzije 7,53450,
  • o davanju u zakup objekata i prostora dječjeg vrtića ili promijeni namjene objekta i prostora.
 • odlučuje:
  • o izvješćima ravnatelja o radu dječjeg vrtića i podnosi izvješća o radu Općinskom načelniku Općine Suhopolje,
  • o pitanjima predviđenim općim aktima dječjeg rtića,
  • o žalbama i prigovorima roditelja i skrbnika djece,
  • o pojedinačnim pravima i obvezama radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije propisano da Upravno vijeće odlučuje u prvom stupnju,
  • o investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovih sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 70.000,00 kuna, 9.290,60 eura uz fiksni tečaj konverzije 7,53450 do 200.000,00 kuna, 26.544,56 eura uz fiksni tečaj konverzije 7,53450,
  • o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine Vrtića čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 70.000,00 kuna, 9.290,60 eura uz fiksni tečaj konverzije 7,53450 do 200.000,00 kuna, 26,544,56 eura uz fiksni tečaj konverzije 7,53450.
 • razmatra:
  • predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana od interesa u svezi s radom dječjeg vrtića,
  • rezultate odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću.
 • predlaže ravnatelju:
  • mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja dječjeg vrtića,
  • osnovne smjernice za rad i poslovanje dječjeg vrtića.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom,  Statutom i drugim općim aktima dječjeg vrtića.

Sjednicama Upravnog vijeća mogu, bez prava odlučivanja, biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik Upravnog vijeća ili ravnatelj dječjeg vrtića, uz suglasnost predsjednika Upravnog vijeća ili budu pozvane prema zaključku Upravnog vijeća.